Top

Statut

Statut Fundacji Pusta Chmura – Mądrość Zachodu i Wschodu

Postanowienia ogólne

§ 1
1. Fundacja pod nazwą PUSTA CHMURA – MĄDROŚĆ ZACHODU I WSCHODU, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez Alexandra Poraj – Żakieja, Agnieszkę Bonar-Sadulską, Dawida Sadulskiego, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Małgorzata Lipska – Schydło w kancelarii notarialnej we Wrocławiu , przy ul. Grabiszyńska nr 186 lok. 3b w dniu 28.09.2021.
2. Fundacja ma osobowość prawną.

§ 2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Fundacja może tworzyć oddziały, filie, zakłady, spółki, a także przystępować do spółek i fundacji.

§ 3
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 4
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Zdrowia.

Cele i zadania Fundacji

§ 5
Fundacja ma następujące cele:
1) propagowanie łączenia duchowości Wschodu i Zachodu, a w szczególności medytacji zen i kontemplacji według mistyków chrześcijańskich,
2) promowanie ścieżki rozwoju duchowego Willigisa Jägera,
3) propagowanie łączenia form rozwoju osobistego (psychoterapia, coaching, praca ze świadomością, formy warsztatowe, inne) z metodami czerpiącymi inspirację z tradycji kontemplatywnych i medytacyjnych,
4) propagowanie idei uważności, jako czynnika istotnie wpływającego na jakość życia oraz łączenia różnych metod pracy nad świadomością,

5) wspomaganie inicjatyw rozwijających uważność w różnych dziedzinach życia, oraz prowadzenie działalności edukacyjnej w tym zakresie,
6) tworzenie centrów i ośrodków dla ludzi, którzy poszukują rozwoju osobistego i chcą poszerzać wiedzę o sobie,
7) rozwijanie świadomości integrującej różne obszary życia człowieka: ciało, psychikę i ducha,

8) propagowanie idei uważności jako czynnika powodującego zmniejszenie agresji, wspomagającego rozwój empatii i zmniejszającego obojętność społeczną (w zakresie przemocy, wykluczenia społecznego, konformizmu, stereotypów i uprzedzeń, dyfuzji odpowiedzialności i in. postaw antyspołecznych),

9) podejmowanie przedsięwzięć wspierających rozwój wrażliwości na wartości humanistyczne i prospołeczne,

10) propagowanie otwartości i szacunku wobec różnic międzykulturowych i międzywyznaniowych,
11) wspieranie i organizowanie działań w obrębie kultury i sztuki na rzecz uwrażliwiania i propagowania wartości egzystencjalnych,

12) wspieranie oraz inicjowanie badań na temat integralnego myślenia i działania w różnych dziedzinach nauki i sztuki oraz wspieranie inicjatyw mających na celu praktyczne zastosowanie i przekazywanie stosownej wiedzy,

13) skupianie wokół idei Fundacji specjalistów, naukowców, ekspertów, pisarzy, publicystów, dziennikarzy oraz osób mających istotny wpływ na kształtowanie postaw związanych z celami Fundacji,

14) wspieranie projektów organizacji pozarządowych mających na celu wspomaganie działań w obszarze rozwój osobisty i rozwoju duchowego.
2. Dla pozyskiwania środków finansowych na realizację celów, o których mowa w ust. 1, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, a także brać udział w spółkach oraz innych podmiotach i organizacjach.

§ 6
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie i finansowanie kursów, warsztatów, wykładów, seminariów, sympozjów, konferencji, pokazów, odczytów i szkoleń dla osób zainteresowanych tematyką propagowaną przez Fundację w ramach realizacji celów statutowych Fundacji,
2) prowadzenie platformy informatycznej, bloga, strony internetowej (www), kanałów w mediach społecznościowych i publikowanie wydawnictw zgodnych z celami Fundacji,
3) prowadzenie działalności doradczej, badawczej, naukowej, publicystycznej i wydawniczej w zakresie duchowości i rozwoju osobistego,
4) promowanie i wprowadzanie metod integrujących rozwój i pracę osobistą z metodami kontemplatywnymi i medytacyjnymi do specjalistycznej praktyki oraz innych obszarów, gdzie znajdują one zastosowanie jako narzędzia poprawy jakości życia,
5) stworzenie grupy profesjonalistów specjalizujących się w podejściu opartym na metodach zgodnych z ideą Fundacji,
6) tworzenie i wspierania ośrodków, które realizują cele statutowe Fundacji.
7) współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zajmującymi się duchowością i rozwojem osobistym,
8) prezentowanie i promowanie idei w szeroko rozumianych mediach oraz środkach masowego przekazu,
9) działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem.
10) współpracę krajową i międzynarodową na rzecz rozwoju idei duchowości, technik rozwoju osobistego zgodnych z celami Fundacji,
11) upowszechnianie wśród społeczeństwa instytucji wolontariatu poprzez organizowanie szkoleń dla przyszłych wolontariuszy, zachęcanie młodzieży i dorosłych do czynnego uczestnictwa w akcjach organizowanych przez Fundację,
12) Realizacja programów rozwojowych, edukacyjnych, informacyjnych zgodnych z celami Fundacji oraz promowanie idei uważności w środowiskach biznesowych,
13) inne działania służące realizacji celów statutowych Fundacji.

§ 7
1. Dla realizacji swoich celów Fundacja może wspomagać działalność innych osób prawnych oraz podmiotów nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, o ile ta działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

2. Fundacja może współdziałać z innymi osobami, instytucjami i organizacjami polskimi i zagranicznymi dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

3. Fundacja może inicjować i prowadzić współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

4. Fundacja może realizować swoje cele statutowe także poprzez członkostwo lub wspieranie innych fundacji polskich i zagranicznych, organizacji zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, związków i organizacji religijnych, o celach zbieżnych z celami Fundacji.

Majątek Fundacji

§ 8
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2100zł zł ( słownie: dwa tysiące sto złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności. Fundusz założycielski jest przeznaczony w kwocie 1100 zł ( słownie: tysiąc sto złotych) na prowadzenie działalności statutowej oraz w kwocie 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) na prowadzenie działalności gospodarczej.

2. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1) darowizn, spadków, zapisów,
2) dotacji i subwencji oraz grantów,
3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4) dochodów z majątku Fundacji,
5) odsetek bankowych,
6) sponsoringu,
7) działalności gospodarczej.

3. Majątek i dochody Fundacji są przeznaczane na realizację celów statutowych Fundacji oraz na pokrycie kosztów działalności organizacyjnej Fundacji.

4. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.

5. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia wymagane przepisami prawa oświadczenia w imieniu i na rzecz Fundacji składa Zarząd Fundacji.

 Działalność gospodarcza
§ 9
1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w celach realizacji celów statutowych Fundacji.

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w następującym zakresie:
przeważająca działalność gospodarcza Fundacji to:
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
pozostała działalność gospodarcza Fundacji to:
Drukowanie gazet (18.11.Z),
Pozostałe drukowanie (18.12.Z),
Reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z),
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z),
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z),
Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z),
Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z),
Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.63.Z),
Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (47.89.Z),
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z),
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),
Wydawanie książek (58.11.Z),
Wydawanie gazet (58.13.Z),
Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),
Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z),
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z),
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z),
Zakup, sprzedaż i wynajem nieruchomości,
Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z),
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z).

Organy Fundacji
§10
Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji,
2) Zarząd Fundacji.

Rada Fundacji
§ 11

 1. Rada Fundacji posiada kompetencje inicjatywne, opiniodawcze i nadzorcze.

2. Rada Fundacji składa się z nie mniej niż ……………………………. w tym Przewodniczącego Rady Fundacji powoływanych na czas nieoznaczony.

3. Członków Rady Fundacji, w tym jej Przewodniczącego, powołują i odwołują Fundatorzy, z zastrzeżeniem postanowień §18 ust. 9 Statutu Fundacji.

4. Członkiem Rady Fundacji nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe.

5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku śmierci, pisemnej rezygnacji lub odwołania z pełnionej funkcji.

6. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji.

§ 12

 1. Rada Fundacji zbiera się w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż 1 ( raz ) w roku.

2. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Członka Rady Fundacji, bądź któregokolwiek z Fundatorów, zgłoszony na piśmie.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał podjętych zwykłą większością głosów członków Rady Fundacji. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji .

4. Rada Fundacji podejmuje uchwały na posiedzeniach, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa Członków Rady Fundacji, a wszyscy Członkowie Rady Fundacji zostali prawidłowo powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad posiedzenia Rady Fundacji.

5. Uchwała Rady Fundacji może być powzięta bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Fundacji wzięli udział w posiedzeniu i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do jego odbycia i co do porządku obrad.

6. Rada Fundacji może podjąć także uchwałę w trybie obiegowym. Uchwała podjęta w trybie obiegowym jest ważna jeżeli wszyscy Członkowie Rady Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

7. Rada Fundacji może również podjąć uchwałę z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa.

8. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący za pomocą zawiadomień skierowanych do każdego z Członków Rady Fundacji w formie pisemnej lub elektronicznej, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady Fundacji może zarządzić krótszy termin zawiadomienia Członków Rady Fundacji o terminie posiedzenia.

9. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu ekspertów.

§ 13

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

 1. wskazywanie głównych kierunków działalności Fundacji,
  2. nadzór nad działalnością Fundacji,
  3. zatwierdzanie rocznego planu finansowego Fundacji,
  4. zatwierdzanie corocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,
  5. zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji,
  6. ocena pracy i udzielanie absolutorium Członkom Zarządu Fundacji,
  7. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Fundacji oraz ustalanie dla nich wynagrodzenia,
  8. wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Fundację zobowiązań o wartości każdorazowo większej niż 20.000 zł ( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),
  9. wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji,
  10. wyrażanie zgody na założenie lub przystąpienie Fundacji do spółek prawa handlowego i innych przedsięwzięć,
  11. wyrażanie zgody na połączenie Fundacji z inną fundacją, w przypadku, o którym mowa w § 18 ust. 9 Statutu Fundacji,
  12. wyrażanie zgody na zmiany Statutu Fundacji, w przypadku, o którym mowa w § 18 ust. 9 Statutu Fundacji,
  13. wyrażanie zgody na likwidację Fundacji w przypadku, o którym mowa w § 18 ust. 9 Statutu Fundacji.

§ 14

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do żądania od Zarządu
Fundacji udostępnienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 15

 1. Zarząd Fundacji kieruje Fundacją i zarządza jej majątkiem.

2. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa Zarządu powoływanych na czas nieoznaczony.

3. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji, z zastrzeżeniem, iż pierwszy Zarząd Fundacji powołany jest przez Fundatorów.

4. Mandat Członka Zarządu Fundacji wygasa w przypadku śmierci, pisemnej rezygnacji lub odwołania z pełnionej funkcji.

§ 16

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  2) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  3) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  4) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  5) sporządzanie i przedkładanie Radzie Fundacji sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji,
  6) wszelkie inne sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Rady Fundacji ani Fundatorów.

3. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 17

W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Fundacji upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Fundatorzy
§ 18

 1. Oprócz innych spraw należących do kompetencji Fundatorów z mocy prawa do wyłącznej kompetencji Fundatorów należy podejmowanie decyzji w sprawie:

zmiany Statutu Fundacji,
powołania Członków Rady Fundacji, w tym Przewodniczącego i określenia ich wynagrodzenia,
połączenia Fundacji z inną fundacją,
zatwierdzenia uchwały Zarządu o likwidacji Fundacji oraz powołania i odwołania likwidatora Fundacji,
przeznaczenia majątku pozostałego po likwidacji Fundacji.

2. Fundatorzy podejmują decyzje we wszelkich sprawach przekazanych na mocy Statutu Fundacji do kompetencji Fundatorów w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów.

3. Z wnioskiem o podjęcie uchwały przez Fundatorów występuje Zarząd Fundacji, Rada Fundacji, bądź którykolwiek z Fundatorów Fundacji.

4. Wniosek kierowany jest do każdego z Fundatorów oddzielnie.

5. Warunkiem podjęcia uchwały przez Fundatorów jest doręczenie każdemu z Fundatorów wniosku o podjęcie uchwały wraz z proponowanym projektem uchwały.
Najstarszy wiekiem Fundator zwołuje posiedzenie Fundatorów, na którym podejmowana jest uchwała w sprawie objętej wnioskiem.

6. Fundatorzy mogą podjąć również uchwałę w formie obiegowej lub też z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa.

7. W przypadku śmierci któregokolwiek z Fundatorów bądź też trwałego braku możliwości wykonywania przez Fundatora praw przewidzianych niniejszym Statutem prawa te przechodzą na pozostałych Fundatorów i przez nich będą wykonywane.

8. W przypadku, gdy żaden z Fundatorów nie będzie mógł wykonywać praw przewidzianych niniejszym Statutem z powodu śmierci lub trwałego braku możliwości wykonywania praw przewidzianych niniejszym Statutem, prawa Fundatorów przewidziane na mocy niniejszego Statutu przechodzą na Radę Fundacji.

Postanowienia końcowe

§ 19

 1. Fundacja może się połączyć z inną Fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną Fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 20

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Fundatorów na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

§ 21

 1. Zabronione jest:
  udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatorów, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienie, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celów statutowych Fundacji,
  dokonywanie zakupu po cenach wyższych niż rynkowe towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczy Fundator, członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 22

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§ 23

Statut wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia przez Fundatorów.